Eğitim vs. Öğretim

Günlük hayatta sıklıkla karıştırılan bu iki kelimenin ifade ettiği anlam ve süreçler birbirinden oldukça farklıdır. Şöyle ki, genel kabul görmüş bir tanımlama ile eğitim, bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, istenilen yönde değişme meydana getirme sürecidir. Öğretim ise bir kimseye, bir konuda bilgi ve beceri kazandırma sürecidir.

Eğitim mi yoksa Öğretim mi?

Eğitim informal bir yapıda gerçekleşebilir. Örneğin; Aile, arkadaş çevresi, kitle iletişim araçları ve benzeri ortamlarda birey eğitim sürecine dahil olabilir. Öğretim ise tamamıyla formal bir yapıyı sembolize eder. Modül içeriklerinin önceden hazırlandığı, girdi- çıktı düzeylerinin ve olası kazanımların belirlendiği, ölçme ve değerlendirme metodları ile katılımcıların takip edildiği bu süreçte önceden belirlenmiş bilgi, deneyim ve tecrübenin bireylere aktarılması amaçlanır.

Hukuk dünyasında yerleşik teamüller ile sürdürülen sempozyum, panel, konferans, kongre ya da sertifika programları eğitim kavramı kapsamında değerlendirilmelidir. Hukuk Akademisi bünyesinde sunulan mesleki gelişim programları ise uluslararası ve yenilikçi öğretim standartları baz alınarak planlanmıştır.