Aydınlatma Metni

Hukuk Akademisi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda web sitesi üzerinden temin edilen ad-soyad, e-mail adresi, telefon numarası, adres gibi kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak; sistem üzerinden Hukuk Akademisi’ne mesaj atabilmeniz, bültene üye olabilmeniz ve site üzerinden alışveriş yapabilmeniz amacıyla işlenmektedir.

Ayrıca sitemize giriş yapan ziyaretçilerimizin IP ve Log kayıtları 5651 sayılı yasa kapsamında 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Hukuk Akademisi web sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesaj alımı,  bültene üye olma ve alışveriş yapabilme amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Hukuk Akademisi’nin iş ortakları ve çalışanlarıyla paylaşılabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Hukuk Akademisi, veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileri elektronik ortamda ve e-posta kanallarıyla, web sitesinde yer alan mesaj formlarıyla, alışveriş sırasında ödeme aşamasında ve çerezler vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra kişilerin başka yöntemlerle Hukuk Akademisi ile iletişime geçerek açıkladığı durumlarda da kişisel verileri toplamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Hukuk Akademisi’ne başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak bilgi@hukukakademisi.com.tr ’ye iletmeniz durumunda Hukuk Akademisi talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.