Aydınlatma Metni - Keynote

AYDINLATMA METNİ


Biz, Şahkulu Mahallesi Serdar-I Ekrem Caddesi No:15 A / Beyoğlu / İstanbul adresinde yer alan Hukuk Akademisi Eğitim ve Yayıncılık Limited Şirketi (“Hukuk Akademisi”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu hassasiyetle veri sorumlusu sıfatıyla web sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyebileceğimizi size anlatmak için bu Gizlilik Politikası’nı hazırladık.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ


Kimlik Verisi
Web sayfamız üzerinden gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamında sizi tanımak ve sizinle ilişki kurabilmek amacıyla ad, soyad bilginizi içeren kişisel verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

İletişim Verisi
Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla telefon numarası ve e-posta adresi bilgisini içeren iletişim verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

Eğitim Verisi
Başvurunuzu ilişkin olarak devam ettiğiniz üniversite ve sınıf bilgisini talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

İnternet Trafiği Verisi
İlgili mevzuatı çerçevesindeki yükümlülüklerimiz kapsamında olduğumuz için web sitemize giriş yaptığınız bilgisayarın IP numarasını içeren trafik verisini topluyoruz ve işliyoruz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA ŞEKLİ VE SEBEBİ


Bizimle iletişime geçmeniz ve/veya talep ve önerilerinizi tarafımıza iletebilmeniz amacıyla oluşturmuş olduğumuz iletişim formu aracılığıyla meşru menfaatimiz gereği yukarıda belirtilen kimlik ve iletişim verilerinizi doğrudan sizden topluyoruz.  Web sitemizde yer alan haber bültenine üye olmak istediğinizde e-posta bilginizi doğrudan sizden topluyoruz. KEYNOTE isimli etkinliğe katılma talebinizi karşılamak ve sizinle ilişki kurabilmek amacıyla yukarıda belirtilen kimlik, iletişim ve eğitim verilerinizi doğrudan sizden topluyoruz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ


Yukarıda belirtildiği şekilde elde edilen kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amacı aşağıdaki gibidir:

♦ Sizinle iletişim kurabilmek ve iletişim taleplerinize cevap verebilmek,
♦ Başvurunuzu neticelendirebilmek,
♦ Haber bültenimiz kapsamındaki faaliyetlerimizi yerine getirebilmek,
♦ 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI


Kişisel verileriniz iş süreçlerimizin gerektiği şekilde yürütülebilmesi amacıyla aramızdaki sözleşmenin ifasının sağlanması için iş ortağımız "Merkez, Hasat Sk. No:52/1, 34381 Şişli/İstanbul" adresinde yer alan ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği (ELSA Türkiye) ile paylaşılmaktadır.
Kişisel verileriniz, bir uyuşmazlık olması halinde savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI


Yukarıda belirtilen şekilde toplanan ve yine yukarıda açıklanan gerekçelerle işlenen kişisel verileriniz, shopify.com e-ticaret altyapısını kullanmamız sebebiyle Shopify Inc. 'in yurt dışında bulunan sunucularına aktarılmaktadır. 

5651 sayılı Kanun çerçevesinde saklamakla yükümlü olduğumuz IP bilgileri, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından usulüne uygun talep edildiğinde bu kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ


Kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sahibi sıfatıyla tarafımıza başvurarak aşağıda belirtilen yasal haklarınızı kullanabilirsiniz:

♦ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
♦ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
♦ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
♦ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
♦ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
♦ 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
♦ İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
♦ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   

  Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak bilgi@hukukakademisi.com.tr ’ye ileterek veya yine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

  ♦ Yazılı ve imzalı olarak 
  ♦ Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
  ♦ Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
  ♦ Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz. 


  Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücret alınarak sonuçlandırılacaktır.


  İLETİŞİM BİLGİLERİ


  Adres: Şahkulu Mahallesi Serdar-I Ekrem Caddesi No:15 A/Beyoğlu/İstanbul
  Telefon: 0850 532 2824
  E-posta: bilgi@hukukakademisi.com.tr
  İletişim Linki: https://www.hukukakademisi.com.tr/pages/iletisim
  Mersis No: 0464072708500001